Algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden REEVIOO

Artikel 1. Definities

Deze Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden verstaan onder:

 1. REEVIOO: REEVIOO, gevestigd te Rijssen en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 65123492, ook handelend onder de naam REEVIOO.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet tegen betaling gebruik maakt van de Diensten van REEVIOO.
 3. Dienst: het door REEVIOO faciliteren in vergaren en beheer van Beoordelingsgegevens van klanten van gebruiker en het publiceren daarvan.
 4. Website: de website of websites die REEVIOO gebruikt in het kader van de overeengekomen Dienst.
 5. Beoordelingsgegevens (ook wel “reviews” genoemd): gegevens afkomstig van Gebruiker welke door klanten van gebruiker worden verstrekt en de dienst van Gebruiker aan diens klanten betreffen.

Artikel 2. Toepassingsgebied en wijzigingen in de Overeenkomst

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen REEVIOO en Gebruiker.
 2. Algemene voorwaarden van Gebruiker worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien en voor zover REEVIOO nog geen gebruik maakt van enig recht gegeven bij of krachtens deze Algemene voorwaarden, kan dit nimmer worden beschouwd als afstand van recht.
 4. Indien en voor zover enig beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, laat dit de overige bepalingen en bedingen uit deze voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden voor een nieuw beding ter vervanging van het nietige of vernietigde beding.

Artikel 3. Aanbod

 1. REEVIOO is niet gebonden aan haar aanbod indien daarbij sprake is van druk- en/of zetfouten of programmeerfouten op de Website.
 2. De vermelde prijzen voor de Diensten zijn in Euro’s exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

Artikel 4. Registratie

 1. Gebruikers dienen zich te registreren voordat zij gebruik kunnen maken van de Diensten van REEVIOO.
 2. Gebruikers dienen bij registratie de door REEVIOO daarbij gevraagde gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Zij staan in voor de juistheid van de gegevens en zijn jegens REEVIOO aansprakelijk voor de schade vanwege incomplete of onjuiste gegevens.
 3. REEVIOO betracht strikte geheimhouding wat betreft de registratiegegevens en gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze door Gebruiker zijn verstrekt.
 4. REEVIOO zal de door Gebruiker verstrekte gegevens waar mogelijk controleren. Indien REEVIOO redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van door de Gebruiker verstrekte gegevens dan wel aan de bedoelingen van Gebruiker bij registratie, dan heeft zij onverkort het recht om de registratie van de Gebruiker te weigeren. Eventueel ten behoeve van de registratie betaalde gelden zullen worden teruggestort voor zover Gebruiker geen gebruik heeft kunnen maken van Diensten na aftrek van een (deel van) vergoeding voor eventueel geleden schade.
 5. Gebruiker is gehouden om REEVIOO onverwijld te informeren over mutaties in haar bedrijfsvoering, dienstverlening of NAW-gegevens.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst verplicht REEVIOO slechts tot het leveren van inspanning en niet tot het leveren van een bepaald resultaat. REEVIOO staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens op haar Website doch doet haar best om juiste gegevens te vergaren en publiceren op haar Website. Gebruikers dragen echter zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van de door hen ten behoeve van de Website aangeleverde informatie.
 2. REEVIOO spant zich in om haar dienstverlening via de Website en gelieerde websites zonder storingen te laten verlopen maar is niet aansprakelijk voor onderbrekingen daarin, onverminderd het gestelde in artikel 11.

Artikel 6. Diensten

 1. REEVIOO faciliteert in het verzamelen van Beoordelingsgevens, beheert de Beoordelingsgegevens en publiceert deze. Desalniettemin is REEVIOO telkens bevoegd om haar dienstverlening uit te breiden, hetgeen zij dan zal vermelden op haar Website en zal berichten aan de Gebruiker. Bij significante wijziging van de Dienst is Gebruiker bevoegd om de Dienst op te zeggen per datum dat de wijziging van kracht is, voor zover deze wijziging van nadelige invloed is op haar.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanlevering van Beoordelingsgevens en de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 3. Door het afnemen van de Dienst stemt de Gebruiker ermee in dat REEVIOO op generlei wijze betrokken is bij de rechtsverhouding tussen Gebruiker en diens klant waarvan de gegevens worden verwerkt in beoordelingen van de diensten van Gebruiker. De Website en gerelateerde websites die ter publicatie van Beoordelingsgevens dienen, geven slechts een passieve weergave van de Beoordelingsgegevens omtrent diensten van Gebruiker.
 4. REEVIOO is onverkort bevoegd om publicatie van Beoordelingsgegevens te weigeren of te verwijderen indien de inhoud daarvan in strijd komt met het bepaalde in artikel 7.3.
 5. Betaling voor een Dienst is de Gebruiker verschuldigd ongeacht de vraag of en in welke mate de Dienst resultaat oplevert voor de Gebruiker.

Artikel 7. Verplichtingen Gebruiker

 1. De Gebruiker zal alle door REEVIOO kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene voorwaarden, de Website, en andere reglementen en voorschriften in acht nemen.
 2. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Diensten van REEVIOO, inclusief het gebruik van haar gebruiksaccount. Onrechtmatig gebruik daarvan komt voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Het gebruik van Diensten van REEVIOO voor het plegen van strafbare feiten en ander onoorbaar gebruik als bedoeld in dit artikel is zonder meer verboden. Onder deze strafbare feiten vallen in ieder geval: computervredebreuk (“hacken”), vernieling, beschadiging of onbruikbaarmaking van systemen, verspreiding van virussen of keyloggers of het versturen van “mailbommen”. Onder onoorbaar gebruik valt verder in ieder geval: gebruik in strijd met nationale of internationale wetgeving (internationaal voor zover relevant en kenbaar), strijd met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet, strijd met rechten van derden, het aanzetten van derden tot het plegen van strafbare feiten of andere acties die in dit lid zijn verboden, het discrimineren van personen. REEVIOO behoudt het recht om verboden content op de website te verwijderen.
 4. De Gebruiker spant zich ervoor in om al haar klanten een beoordeling te laten geven omtrent haar dienstverlening en/of transacties.
 5. De Gebruiker garandeert dat de Dienst van REEVIOO slechts wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij is verleend.
 6. De Gebruiker staat ervoor in dat zij zorgvuldig omspringt met de inloggegevens van haar account bij REEVIOO. Zij is gehouden de schade te vergoeden die REEVIOO lijdt door ongeautoriseerd gebruik van het account door een derde.
 7. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat er op geen enkele wijze een overeenkomst, partnership, agentschap of andere relatie met REEVIOO ontstaat waaraan rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 8. Tarieven

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Dienst een prijsverhoging wordt doorgevoerd door REEVIOO is Gebruiker gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden binnen 15 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Gebruiker staat ervoor in dat deze ontbinding REEVIOO bereikt en draagt daarvan het risico.
 2. Een verhoging van de tarieven ingevolge een wettelijke verhoging van de omzetbelasting of anderszins een prijsverhogende omstandigheid van overheidswege is geen grond voor ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 9. Betaling

 1. De Gebruiker is verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum de facturen van REEVIOO te voldoen op een met REEVIOO overeengekomen wijze. Indien Gebruiker in verzuim is met tijdige betaling conform deze termijn wordt hij handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a BW.
 2. Protesten op de facturen van de REEVIOO dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden aan de REEVIOO, op straffe van verval van recht.
 3. De Gebruiker is niet bevoegd vorderingen te verrekenen met diens betalingsverplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 10. Duur van de overeenkomst (met uitzondering van een 14-daagse proefperiode)

 1. De overeenkomst inzake de Dienst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, na ommekomst waarvan bij gebreke van tijdige opzegging deze telkens wordt verlengd met dezelfde periode.
 2. Opzegging geschiedt met inachtneming van ten minste één maand opzeggingstermijn en schriftelijk waarbij email volstaat. De Gebruiker staat in voor juiste verzending en draagt risico van ontvangst van de opzegging.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht is REEVIOO nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, van Gebruiker of derden.
 2. Onverminderd het onder lid 1 bepaalde is de aansprakelijkheid van REEVIOO in een voorkomend geval per gebeurtenis steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst uit wordt gevoerd over meer dan 3 maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 3 maanden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van REEVIOO voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 1.000,-. (zegge: duizend Euro).
 3. De aansprakelijkheid van REEVIOO voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill is steeds uitgesloten.
 4. De in dit artikel bepaalde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van REEVIOO.
 5. Tenzij nakoming door REEVIOO blijvend onmogelijk is, ontstaat haar aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Gebruiker REEVIOO onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en REEVIOO ook na die termijn toerekenbaar de tekortkoming niet heeft weggenomen. Gebruiker is daarbij gehouden tot een gedetailleerde en volledige omschrijving van de tekortkoming.
 6. Gebruiker is jegens REEVIOO gehouden tot een tijdige melding van de tekortkoming, waarbij in ieder geval een termijn van 1 maand na het intreden van de schade en bekendheid met de aansprakelijke persoon in acht moet worden genomen, op straffe van verval van recht dienaangaande.
 7. Gebruiker vrijwaart REEVIOO voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de overeenkomst. Alle door REEVIOO geleden schade ten gevolge van aanspraken van derden, waaronder begrepen kosten van het voeren van verweer tegen een aanspraak en proceskosten, komen voor rekening van Gebruiker.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt voor Gebruiker mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan REEVIOO zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 9. REEVIOO zal passende beveiligingsmaatregelen treffen om haar Websites te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang van derden. Echter Gebruikers dragen ter zake het risico en dienen waar mogelijk back-ups te maken van gegevens.

Artikel 12. Overmacht

 1. Geen van de partijen bij de overeenkomst is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik is voorgeschreven door de andere partij, (iii) overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring of storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten die uitvoering van de overeenkomst geheel of overwegend belemmert, (iv) oorlog, (v) staking, (vi) algemene vervoersproblemen en (vii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van REEVIOO vanwege een omstandigheid waarop REEVIOO geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen om deze onbeschikbaarheid op te heffen, zoals bijvoorbeeld ziekte.
 2. Indien een situatie van overmacht langer dan 45 dagen duurt, heeft elk van beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. REEVIOO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 1. De Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden niet volledig of correct nakomt;
 2. Na het sluiten van de overeenkomst bij haar informatie ter ore komt op grond waarvan REEVIOO goede grond heeft om te vrezen dat Gebruiker de overeenkomst niet volledig of correct zal nakomen. Indien hiervan sprake is, zal REEVIOO de overeenkomst slechts opschorten of ontbinden voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt.
 3. REEVIOO is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien voor Gebruiker surseance van betaling is verleend of Gebruiker in staat van faillissement verkeert.

 Artikel 14. Intellectuele eigendom en het delen van informatie van de Website

 1. Alle auteursrechten, merkrechten en naburige rechten van intellectuele eigendom op onder andere de namen, afbeeldingen en teksten op de Website of op andere applicaties, correspondentie, e-mails en andere hulpmiddelen van REEVIOO berusten uitsluitend bij REEVIOO behalve voor zover het door intellectuele eigendom beschermde content betreft van Gebruikers.
 2. Beoordelingsgegevens zijn eigendom van REEVIOO. Bij beëindiging van de samenwerking kunnen deze gegevens éénmalig worden verkregen door de gebruiker.
 3. Gebruikers en andere bezoekers van de Website van REEVIOO zijn niet bevoegd informatie van de Website te delen met derden, ongeacht of deze afkomstig is van REEVIOO zelf of van Gebruikers, behoudens uitdrukkelijke toestemming daarvoor van REEVIOO.

Artikel 15. Geheimhouding en bestemming vertrouwelijke informatie

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 2. Indien REEVIOO op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is REEVIOO niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Gebruiker niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 16. REEVIOO en Google

 1. REEVIOO heeft een licentieovereenkomst met Google. Alle via het systeem van REEVIOO gegenereerde Beoordelingsgegevens worden bij Google aangeboden voor indexatie in Google AdWords en/of Google Shopping.
 2. Het voorgaande laat onverlet dat REEVIOO niet kan garanderen noch kan beïnvloeden of en wanneer de beoordelingen in de resultaten van Google getoond worden. De Gebruiker dient zich ter zake tot Google te wenden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de dichtste nabijheid van de plaats van vestiging van REEVIOO, onverminderd de bevoegdheid van REEVIOO om ieder geschil aan een andere rechter voor te leggen.

Artikel 18. Fair use policy, versturen van verzoeken

 1. REEVIOO hanteert een Fair Use Policy (afgekort tot FUP) voor het versturen van verzoeken. Deze abonnementen zijn bestemd voor zakelijk gebruik. De FUP is bedoeld om het gebruik van de abonnementen te begeleiden. Bij verzoeken versturen gaat het hierbij om de hoeveelheid uitgezonden verzoekmails. De techniek is zo ingericht, dat er onder normale omstandigheden geen problemen optreden, zoals overbelasting van het netwerk, overlast voor andere gebruikers of hoge kosten voor REEVIOO. Als dergelijke problemen door een gebruiker¬ worden veroorzaakt, dan kan REEVIOO contact met de abonnee opnemen om te adviseren over een ander abonnement of over aanvaardbaar gebruik van het abonnement.
 2. Het doel van de Fair Use Policy is het zo duidelijk mogelijk beschrijven welke mate van gebruik aanvaardbaar is voor REEVIOO en welke maatregelen REEVIOO neemt bij afwijkend gebruik. Als omstandigheden het nodig maken, zal de FUP worden aangepast. Aanpassingen zullen tijdig bekend gemaakt worden.
 3. Bij afwijkend gebruik kan de abonnee het advies krijgen om een ander abonnement aan te gaan. Als de klant een dergelijk advies niet opvolgt dan kan REEVIOO de toegang (tijdelijk) blokkeren. Uiteraard zal REEVIOO pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen. Zeer massaal batches versturen kan leiden tot overbelasting van de netwerken en tot overlast voor andere gebruikers zorgen. Bovendien leidt dergelijk massaal gebruik tot hoge kosten voor REEVIOO. ‘Gratis’ en ‘onbeperkt’ betekent hier, dat de abonnee bij niet extreem gebruik van verzoeken versturen niet wordt belemmerd in het gebruik.
 4. De abonnees gebruiken het versturen van verzoeken zodanig dat er geen overbelasting van het netwerk, overlast voor andere abonnees of zeer hoge kosten voor REEVIOO ontstaan. Bij abonnees die de dienst wel bovenmatig gebruiken, kan REEVIOO een aantal maatregelen nemen. REEVIOO baseert zich hierbij op het gemiddelde van de hoeveelheid verzonden verzoeken ten opzichte van het aantal reviews per maand. Het uitgangspunt is om een minimale response rate van 5% per maand te behalen. Bij bovenmatig gebruik wordt een abonnee in eerste instantie tijdelijk beperkt tot een maximum van 150 verzoeken per maand.